UBND QUẬN THANH KHÊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:      /KH-THNBN

 

Thanh Khê, ngày 3 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020 - 2021

 

 
  

 

Thực hiện Công văn số 2190/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021. Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc  xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng chống Covid- 19.

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet của giáo viên.

3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thời gian: Từ ngày 07/9/2020, bắt đầu tính tuần 1 theo khung kế hoạch thời gian năm học cho đến khi học sinh đến trường học trực tiếp.

2. Kế hoạch dạy học

a) Tuần 1:  từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020

- Đối với học sinh lớp 1: Nhà trường tổ chức “ Tuần lễ làm quen”- Giáo viên hướng dẫn học sinh tư thế ngồi học, cách cầm bút, đặt bút, nối nét, cách cầm sách đọc; làm quen với các loại sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập…; đọc các âm trong bảng chữ cái, đọc các số từ 1 đến 10…; hướng dẫn học sinh kĩ năng giao tiếp, cách diễn đạt, trình bày với thầy cô, bạn bè, cha mẹ,…

- Đối với học sinh lớp 2, 3, 4 và 5 : Giáo viên giao nội dung, bài tập, hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập kiến thức, kiểm tra và chữa bài cho học sinh.

b) Tuần tiếp theo: Nếu học sinh vẫn chưa được đến trường, giáo viên sẽ điều chỉnh kế hoạch, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và tiến hành dạy học qua mạng nội dung bài mới cho học sinh.

c) Hình thức tổ chức

- Nhà trường sẽ hướng dẫn học sinh học tập thông qua các hình thức sau:

+ Trang website của nhà trường: nguyenbangocdn.edu.vn

+ Trang facebook trường Nguyễn Bá Ngọc-Thanh Khê (địa chỉ trang: https://www.facebook.com/102692068213311)

+ Phụ huynh và học sinh dùng tài khoản mà nhà trường cung cấp cho mỗi học sinh qua chương trình “Google Meet” để kết nối với giáo viên.

+ Phụ huynh và học sinh cũng có thể trao đổi với giáo viên qua zalo, SMS…và các kênh thông tin của lớp tự lập.

- Trong thời gian học sinh học ở nhà, rất mong phụ huynh quan tâm, thường xuyên truy cập vào trang website của nhà trường để nắm thông tin đồng thời kết nối với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn để việc dạy và học đạt được hiệu quả tốt nhất.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động chuyên môn đầu năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc./.

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

  

 Nguyễn Thị Phương Hằng