Họ và tên: NGUYỄN TRẦN TUYÊN TRÚC

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Văn phòng