Họ và tên: THÂN THỊ THU THÚY

 Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Một

 Họ và tên: LÊ QUỐC THANH

 Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Hai & Ba

      Họ và tên: TRẦN THIỆN THÔNG

 Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Bốn & Năm